a battuta

a battuta loc. avv. mus. 1601. A tempo, in modo conforme al tempo di una musica. (GDLI, s.v. ‹battuta›: 1618; LESMU, s.n. 32621).

F

a battuta mus. 1703 (Brenet; Di Gius., p. 107).

I

a battuta loc. avv. mus. 1880 (a batuta) (OED, s.v. ‹battuta›).

T

a battuta loc. avv. mus. 1732 (DuF; Walther).