ateista

ateista s. m. e f. chiesa / relig. filos. Fine sec. XVI. Ateo. (GDU). ateo s.

F
I

? atheist [ˈeɪθiːst] s., anche agg. chiesa / relig. Av. 1571 (Atheistes pl.) (OED).

T